Portfolio

Klient: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres: https://ssrmz.csioz.gov.pl/

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia służy do pełnej obsługi procesu tworzenia, zbierania oraz raportowania sprawozdań. Całość procesu jest realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z jednostkami właściwymi do spraw statystyki wskazanymi przez Wojewodę, odpowiednie Ministerstwa, Instytuty oraz jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia na które został nałożony obowiązek sprawozdawczy.

SSRMZ przeznaczony jest do wspieranie procesu zbierania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia. Realizowane jest to przez udostępnianie w postaci elektronicznej sprawozdań oraz obsługę pełnej ścieżki od wypełnienia sprawozdania, przez przekazania do odpowiednich jednostek nadzorujących, aż po ich akceptacją bądź zwrócenie do korekty. Wszystkie dane są gromadzone w jednym miejscu, przez co możliwe jest ich przeglądanie, monitorowanie oraz tworzenie na ich podstawie różnego rodzaju raportów.